Algemene voorwaarden

Soull Uitvaartbegeleiding werkt vanuit vertrouwen, deskundigheid en staat voor passende dienstverlening. Zoals besproken en luisterend naar de wensen van de klant. Het is goed om vooraf te weten wat de klant kan en mag verwachten. Welke verantwoording Soull Uitvaartbegeleiding draagt, maar ook wat er van haar klant wordt verwacht.  Om duidelijkheid te geven over de verwachtingen voor beiden partijen zijn er algemene voorwaarden opgesteld.

De algemene voorwaarden staan op de site en zijn kenbaar gemaakt voordat de opdracht getekend is.

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die tussen Soull Uitvaartbegeleiding en de klant ( opdrachtgever) wordt gesloten voor de verzorging van een uitvaart.

1.2 De overeenkomst wordt schriftelijk gesloten. Dagtekening en ondertekening door beide partijen van het opdrachtformulier is daarvoor voldoende.

1.3 Een offerte is geldig voor het jaar waarin het is afgegeven.

ARTIKEL 2. TIJDSTIP VAN LEVERING

2.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen de klant en Soull Uitvaartbegeleiding. De dag en het uur van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de begraafplaats of crematorium.

2.2 Wijziging van de dag en het uur van de uitvaart kan slechts plaatsvinden binnen 24 uur na dagtekening van het opdrachtformulier met instemming van de klant, Soull Uitvaartbegeleiding en de beheerder.

ARTIKEL 3. OPDRACHTFORMULIER

3.1  In het opdrachtformulier moet omschreven staan;

– alle voor de uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de klant/ opdrachtgever.

– een gedetailleerde prijsopgave van de dienstverlening

3.2 Er zijn een aantal kostenposten vooraf niet nauwkeurig in te schatten. Denk hierbij aan de kosten van de catering, drankjes of extra werkzaamheden. De kosten die het betreft worden aangegeven met PM. Dit staat voor Pro memorie posten. Deze kosten worden op de eindfactuur daadwerkelijk doorbelast. De klant/ opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen.

3.3 Het streven van Soull Uitvaartbegeleiding is om zo snel mogelijk de juiste prijzen die als pm omschreven staan door te geven. Op verzoek wordt aan de klant/ opdrachtgever een kopie van nota’s van derden verstrekt. Soull Uitvaartbegeleiding mag extra  begeleidingskosten in rekening brengen over deze nota’s.

3.4 De overeenkomst kan in overleg met wederzijds goedvinden worden gewijzigd, tot 48 uur voor het tijdstip van de uitvaart. De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van de wijziging worden besproken en omschreven in een aanvullende opdracht en met de klant/ opdrachtgever verrekend.

3.5 Specifieke verzoeken worden duidelijk omschreven en besproken. Indien Soull Uitvaartbegeleiding hier niet de verantwoording voor kan nemen wordt dit schriftelijk vast gelegd.

ARTIKEL 4. TARIEVEN

4.1 Soull Uitvaartbegeleiding werkt met vaste tarieven. Deze worden jaarlijks bijgesteld.

4.2 De klant/opdrachtgever ontvangt een schriftelijke specificatie van de besproken diensten voordat het opdrachtformulier wordt ondertekend.

4.3 De klant/ opdrachtgever heeft het recht wijzigingen aan te brengen. Het tarief wordt naar redelijkheid aangepast.

ARTIKEL 5. BETALING

5.1 De klant/ opdrachtgever betaalt de op basis van het opdrachtformulier, en eventueel latere wijzigingen, gespecificeerde factuur binnen veertien dagen na ontvangst.

5.2 De klant/ opdrachtgever is gehouden de door Soull Uitvaartbegeleiding betaalde voorschotten op eerste verzoek aan Soull Uitvaartbegeleiding te betalen.

5.3 Kosten voortvloeiende uit overheidsregelingen komen nimmer voor rekening van Soull Uitvaartbegeleiding.

5.4 De klant/ opdrachtgever kan zich wat betreft zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.

5.5 De klant/ opdrachtgever is in verzuim nadat het betalingstermijn van 14 dagen is verstreken. Na 14 dagen tot 21 dagen wordt 5% extra in rekening gebracht. Na 21 tot 30 dagen wordt 10% extra in rekening gebracht.

 ARTIKEL 6. VERZEKERINGEN

6.1 De klant/ opdrachtgever kan verzekeringspolissen, overdragen aan Soull Uitvaartbegeleiding. De klant ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging. Soull stuurt binnen een week de polis(sen) naar de verzekeringsmaatschappij(en).

6.2 Als het een kapitaalpolis is of een andere polis waarin omschreven staat dat er een bedrag wordt uitgekeerd, kan de klant Soull Uitvaartbegeleiding machtigen om de uitkering te innen en deze in mindering te brengen op de uitvaartnota. Is het uitgekeerde bedrag hoger als de eindfactuur, dan wordt het restant overgemaakt aan de opdrachtgever. Deze overdracht wordt omschreven in een akte van Cessie.

ARTIKEL 7. PERSOONSGEGEVENS

7.1 De vermelde persoonsgegevens worden gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de gemeente. De aangifte van het overlijden bij gemeente wordt gedaan door Soull Uitvaartbegeleiding of er is anders aangegeven.

7.2 De klant/ opdrachtgever zorgt er voor dat alle noodzakelijke gegevens worden verstrekt.

7.3 Samen nemen we de akte van overlijden door. Mocht het zijn dat er een fout in staat, dan moet deze zo snel mogelijk hersteld worden. Is deze fout ontstaan door Soull Uitvaartbegeleiding, dan zijn de kosten voor haar. Zijn er verkeerde gegevens verstrekt, dan worden de wijzigingskosten in rekening gebracht bij de eindfactuur.

ARTIKEL 8. DRUKWERKEN

8.1 Voor de aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen , bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de klant/ opdrachtgever de tekst schriftelijk aan te leveren of goed te keuren. Eventuele fouten in tekst(sten) komen voor risico en/of rekening van de klant/ opdrachtgever wanneer de klant/ opdrachtgever deze gegevens telefonisch heeft doorgegeven.

8.2 Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door Soull Uitvaartbegeleiding verzorgd tenzij anders is overeengekomen.

8.3 Soull Uitvaartbegeleiding is slechts voor de kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertenties aansprakelijk indien en voor zover de tekst afwijkt van de door de klant/ opdrachtgever schriftelijk vermelde tekst en de noodzaak van rectificatie aan hem toe te rekenen is.

8.4 Soull Uitvaartbegeleiding is gehouden, tenzij anders is overeengekomen, dat:

  • de aankondigingen van overlijden met de grootste spoed bij de klant/ opdrachtgever worden bezorgd. Soull Uitvaartbegeleiding zorgt er voor dat de kaarten tijdig worden afgegeven bij het postkantoor. Soull Uitvaartbegeleiding is niet aansprakelijk voor een te late postbezorging;
  • de advertentie met daarin de aankondiging van overlijden met de grootste spoed bij de gekozen bladen worden bezorgd. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige plaatsing in de gekozen bladen, zal Soull Uitvaartbegeleiding dit bespreken.

ARTIKEL 9. VOERTUIGEN

9.1 Wijziging van het aantal overeengekomen voertuigen dient uiterlijk op de dag voorafgaande aan de uitvaartdag vóór 16.00 uur aan Soull Uitvaartbegeleiding kenbaar gemaakt te worden. De overeengekomen prijs zal in overeenstemming met deze wijziging aangepast worden.

9.2 Na annulering van één of meer van het aantal overeengekomen voertuigen na het in lid 1 genoemd tijdstip, is de opdrachtgever gehouden aan Soull Uitvaartbegeleiding een redelijke vergoeding te bepalen voor de door Soull Uitvaartbegeleiding gemaakte kosten.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Soull Uitvaartbegeleiding zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en in overeenstemming met de opdracht.

10.2 De Overledene wordt bij voorkeur zonder enige sieraden overgedragen aan Soull Uitvaartbegeleiding. Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn, is vermissing en/of beschadiging hiervan voor risico en/of rekening van de opdrachtgever.

10.3 Soull Uitvaartbegeleiding is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens opdrachtgever.

10.4 Soull Uitvaartbegeleiding is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikte of van anderen die zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de opdracht.

10.5 Soull Uitvaartbegeleiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

ARTIKEL 11. OPONTHOUD

Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van Soull Uitvaartbegeleiding indien deze hem of zijn toeleveranciers redelijkerwijs kunnen worden toegerekend. Zij kunnen niet worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan schuld, wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvatting voor haar rekening dienen te komen.

ARTIKEL 12. KLACHTEN

12.1 Het streven van Soull Uitvaartbegeleiding is om een mooie uitvaart te realiseren die is vormgegeven door de nabestaanden en die zij gezamenlijk hebben uitgevoerd. Ondanks dat we alles besproken hebben, kan het zijn dat niet alles naar wens is verlopen. Mocht dit zo zijn, dan hoop ik van harte dat u dit persoonlijk met mij bespreekt (zonder dat iemand vanuit onmacht verkeerde woorden kiest voor bijvoorbeeld social media). Lukt het niet om dit persoonlijk met mij te bespreken? Schrijf het dan op en stuur mij een brief. Ik ga er vanuit dat we er altijd samen uitkomen.

12.2 Bent u het niet eens met de factuur of met iets anders? Laat het mij dan weten. Samen komen we er wel uit.